TUBİTAK ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü işbirliği dâhilinde yürütülen Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HIDS Projesi), Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası oluşturuldu.

Oluşturulan Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası 7 ana kriterin altında 48 gösterge ve 37 alt gösterge tanımlandı. Kriterler önem sırasına göre, İklim, Su, Toprak, Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı, Topoğrafya ve Jeomorfoloji, Sosyo-ekonomi ve Yönetim olarak belirlendi.

Geliştirilmiş çölleşme modeli ve mevcut veri setleri kullanılarak Çölleşme Hassasiyet Haritası oluşturuldu. Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi kullanılarak 7 kritere ilişkin veri setlerine dayalı olarak ulusal ölçekte oluşturulmuş olması nedeniyle biyo-jeofiziksel bir kalite sergilemekte. Türkiye'nin Çölleşme Hassasiyet Haritası, 2016-2017 yıllarını kapsayan '' Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Projesi (TDM-VCP) '' kapsamında yürütülen saha çalışmalarına uygun olarak revize edildi.

 

 

 

 

 

 

Türkiye Çölleşme Modeli'nin doğrulanması ve kalibrasyon çalışmaları Gediz Havzası, Konya Kapalı Havzası, Doğu Akdeniz Havzası, Yeşilırmak Havzası ve Fırat-Dicle Havzası'nda başarı ile tamamlandı. Tamamlanan 5 pilot saha çalışması sonunda yapılan değerlendirmelerde, Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası %90 güven aralığı içinde mikro havzalar bazında %84 tutarlı sonuç verdiği belirlendi.

Son olarak, 2019 yılında Yukarı Sakarya Havzası'nda kalibrasyon ve doğrulama çalışması yürütüldü bu çalışma %95 güven aralığında  %92.86 tutarlı sonuç verdi. 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası'na göre; Türkiye arazisinin % 18'i zayıf, %50.9'u orta ve %22.5'u Yüksek Çölleşme Hassasiyet Grubu içerisinde. Türkiye Çölleşme Modeli projesi, bütüncül ve disiplinler arası bir yaklaşımla Orta Asya, Afrika ve Akdeniz ülkelerine yayılmayı hedeflemekte.